Atelier Caricole op Inspiratie-Doe-dag

Atelier Caricole creëert dakloze reus op Inspiratie-Doe-dag.

l’Atelier Carcicole a créé un géant sans-abris lors de la Journée ID

Samenlevingsopbouw Brussel organiseerde op 19 mei een Inspiratie-Doedag of ID-dag, een dag over empowerment en participatie van mensen in precaire huisvestingssituaties.

Atelier Caricole maakt een dakloze reus om in te zetten tijdens acties in de openbare ruimte.

Deelnemende organisaties: Toestand vzw, Collectactif, Atelier Caricole, Woonwinkel Kuregem, Buurtwinkel Anneessens, Buurthuis Bonnevie, La Strada, Solidarité Nouvelle, Leeggoed, Open Deur, Doucheflux, Flora vzw, Rimo Limburg, Les Gazelles de Bruxelles, Communa asbl.

Samenlevingsopbouw Brussel organisait le 19 mai une journée plein d’Inspiration dans l’action : comment est-ce qu’on organise la participation de personnes dans une situation d’habitat précaire ?

Atelier Caricole a créée un géant sans-abri, qui sera notre atout lors des actions dans l’espace publique.

Organisations participantes: Toestand vzw, Collectactif, Atelier Caricole, Woonwinkel Kuregem (boutique du logement Cureghem), Buurtwinkel (boutique de quartier) Anneessens, Maison de Quartier Bonnevie, La Strada, Solidarités Nouvelles, Leeggoed, Porte Ouverte, Doucheflux, Flora vzw, Rimo Limburg, Les Gazelles de Bruxelles, Communa asbl.

Lettre Hurlante / Brulbrief – Débat au parlement Bruxellois / Debat in Brussels Parlement

Ons Brulkoor interpelleert Brusselse Regering over huisvestingspolitiek.

La chorale hurlante interpelle notre gouvernement Bruxellois sur la poltique du logement.

Foto’s Debat – Photos des débats   debat_Brulbr_a41Cr Afsluiting van het Brulbrief-project. 3 thema’s werden aan 5 dialoogtafels bediscussieerd:

  • Leegstand
  • 15 % publieke woningen
  • Herhuisvestingstoelage voor daklozen.

Finale du project de la Lettre Hurlante. 3 thèmes sont discutés à 5 différents table de dialogues:

  • Logements Vides
  • 15 % de logements publiques
  • Adil pour les Sans-abris.

Chaque thème est introduit par un clip: Elk theme werd ingeleid door een clipje: http://www.youtube.com/watch?v=9rHUDkSS1I8 http://www.youtube.com/watch?v=0PJPFxdYZnQ http://www.youtube.com/watch?v=7mnFoxLyvDU

Woonbarometer

Affiche_WoonbarometerAffiche_Baromètre_Habit

Met Atelier Caricole namen we deel aan de actie van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen (BBROW). We hebben er de Brusselse regering opgewacht voor aanvang van de Ministerraad, om de Woonbarometer af te geven. Slechts 14 maatregelen op de 73 zijn al effectief gerealiseerd.
De meeste van de maatregelen waar we veel van mogen verwachten, zitten nog altijd in de fase van project of uitvoering, terwijl de regering nog iets meer dan een jaar heeft om haar engagementen na te komen…

Avec Atelier Caricole, nous avons participé à l’action du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH). Nous avons accueilli les Ministres du Gouvernement avant leur Conseil hebdomadaire du jeudi 17 janvier, afin de dévoiler les résultats de la dernière évaluation du baromètre du logement.
Seul 14 mesures sur 73 ont effectivement été réalisées à ce jour.
La plupart des mesures très attendues sont encore au stade de projet ou en cours de réalisation, et ce, alors qu’il ne reste qu’un peu plus d’an au Gouvernement régional pour tenir ses engagements…


De Brusselse Bond voor Recht op Wonen (BBRoW) heeft donderdag actie gevoerd… (lees verder)

actie bbrow woonbarometer TVbruss

Krakers buiten gezet door Elsense Haard

“Onze vrienden van Leeggoed trokken eind november in 2 leegstaande sociale woningen van de Elsense Haard. Ze hadden een jaar lang eigenaars van leegstaande panden aangeschreven, met vraag naar een conventie, zodat ze hun solidair woonproject konden opstarten. Toen de winter naderde konden ze niet anders dan intrekken in twee leegstaande sociale woningen in Elsene. Ondanks vele pogingen om het gesprek aan te gaan met de Elsense Haard werden ze op 27/12 terug op straat gezet.”

“Les occupants, qui sont soutenus par plusieurs associations, ont emménagé dans les immeubles il y a un mois et demi et ont ensuite pris contact avec la société de logements sociaux et propriétaire des biens, le Foyer Ixellois, pour entamer des négociations. Depuis plus d’un an, des associations collaborent avec 8 habitants au projet “Leeggoed”, qui vise à convaincre les propriétaires d’immeubles inoccupés de conclure un accord pour une occupation temporaire. En échange de cet accord, les associations s’engagent à rendre le bâtiment habitable, en installant par exemple des conduites d’eau.”


De politie van Elsene heeft donderdagvoormiddag de woningen in de Ordestraat 21 – 23, die bezet waren door een tiental krakers, ontruimd. Dat gebeurde op vraag van de eigenaar, de Elsense Haard. De sociale woningen wachten al jaren …(lees verder op Brussel Nieuws)

Clip Vide Videe

Vide  Videe

Atelier Caricole is een groep mensen die zich willen inzetten voor het recht op een degelijke en betaalbare woning. Deze mensen hebben één ding gemeenschappelijk: op een zeker ogenblik van hun leven zijn ze dakloos geweest. Gechoqueerd door het feit dat zij zelf ontzettend moeilijk aan een woning geraken en ondertussen zien dat gebouwen jarenlang leeg kunnen blijven staan, hebben ze een lied gemaakt met de titel: vide videe.
Hun lied wil op een ludieke manier stem geven aan bepaalde frustraties in verband met de huisvestingsmarkt en de aandacht trekken van politici en het grote publiek op deze onrechtvaardige contradictie.

Atelier Caricole est un groupe de personnes qui luttent pour le droit à un logement décent et abordable. Ils ont une chose en commun: à un certain moment de leur vie ils ont été sans-abri. Choqués par l’idée qu’ils ont (eu) beaucoup de difficultés à trouver un logement et que d’innombrables logements et bâtiments restent vides pendant des années, ils ont composé une chanson qui s’est intitulé: vide videe.
Leur chanson est une manière ludique d’exprimer leurs frustrations par rapport au logement et d’ attirer l’attention des responsables politiques et du grand public sur cette contradiction injuste!