Atelier Caricole op Inspiratie-Doe-dag

Atelier Caricole creëert dakloze reus op Inspiratie-Doe-dag.

l’Atelier Carcicole a créé un géant sans-abris lors de la Journée ID

Samenlevingsopbouw Brussel organiseerde op 19 mei een Inspiratie-Doedag of ID-dag, een dag over empowerment en participatie van mensen in precaire huisvestingssituaties.

Atelier Caricole maakt een dakloze reus om in te zetten tijdens acties in de openbare ruimte.

Deelnemende organisaties: Toestand vzw, Collectactif, Atelier Caricole, Woonwinkel Kuregem, Buurtwinkel Anneessens, Buurthuis Bonnevie, La Strada, Solidarité Nouvelle, Leeggoed, Open Deur, Doucheflux, Flora vzw, Rimo Limburg, Les Gazelles de Bruxelles, Communa asbl.

Samenlevingsopbouw Brussel organisait le 19 mai une journée plein d’Inspiration dans l’action : comment est-ce qu’on organise la participation de personnes dans une situation d’habitat précaire ?

Atelier Caricole a créée un géant sans-abri, qui sera notre atout lors des actions dans l’espace publique.

Organisations participantes: Toestand vzw, Collectactif, Atelier Caricole, Woonwinkel Kuregem (boutique du logement Cureghem), Buurtwinkel (boutique de quartier) Anneessens, Maison de Quartier Bonnevie, La Strada, Solidarités Nouvelles, Leeggoed, Porte Ouverte, Doucheflux, Flora vzw, Rimo Limburg, Les Gazelles de Bruxelles, Communa asbl.

van Pallet tot Zitbank

Van Pallet tot zitbank: ons recht op de openbare ruimte.

Des palettes transformés en bancs: notre droit à l’espace public

Na het einde van de winteropvang, zochten we een project dat uiting moest geven aan het gevoel dakloos te zijn. Wat kan een dakloze gebruiken als bed, als tafel en stoel? Het straatmeubilair, de stadsbank is een logisch symbool voor iemand zonder dak boven zijn hoofd.
We werkten een namiddag samen met “Atelier Groot Eiland”, om ons de knepen van het vak bij te brengen, nadat we eerst op het internet een degelijk ontwerp voor een stadsbank hadden gevonden. Dankzij deze aanpak werd het ontwerp nog verstevigd. En deze samenwerking was direct ook de goede stimulans die ons ertoe bracht, te streven naar een product waar iedereen met recht fier kan zijn !
Na de “ruwbouw” volgde dan ook de verfijnde afwerking, zodat het ruwe pallethout, dat nu fluweelzacht aanvoelde, uitnodigde om er ons languit op uit te strekken.
Met ons Logo erop en enkele inspirerende zinnen, werd het helemaal een stukje van onszelf.
We willen deze banken nu verder gebruiken in een soort straat-theater, waarin we uitdrukking willen geven aan het gevoel, nergens terecht te kunnen of afhankelijk te zijn van de winteropvang om simpelweg te overleven.

Lettre Hurlante / Brulbrief – Débat au parlement Bruxellois / Debat in Brussels Parlement

Ons Brulkoor interpelleert Brusselse Regering over huisvestingspolitiek.

La chorale hurlante interpelle notre gouvernement Bruxellois sur la poltique du logement.

Foto’s Debat – Photos des débats   debat_Brulbr_a41Cr Afsluiting van het Brulbrief-project. 3 thema’s werden aan 5 dialoogtafels bediscussieerd:

  • Leegstand
  • 15 % publieke woningen
  • Herhuisvestingstoelage voor daklozen.

Finale du project de la Lettre Hurlante. 3 thèmes sont discutés à 5 différents table de dialogues:

  • Logements Vides
  • 15 % de logements publiques
  • Adil pour les Sans-abris.

Chaque thème est introduit par un clip: Elk theme werd ingeleid door een clipje: http://www.youtube.com/watch?v=9rHUDkSS1I8 http://www.youtube.com/watch?v=0PJPFxdYZnQ http://www.youtube.com/watch?v=7mnFoxLyvDU

brulbrief – lettre hurlante

Op minder dan een jaar voor de gewestverkiezingen, vragen enkele basisgroepen aan de Brusselse regering nog een tandje bij te steken en de beloftes van het regeerakkoord te realiseren inzake de bestrijding van leegstand, de huursubsidie voor thuislozen en de creatie van meer publieke en sociale woningen! In januari 2014 volgt een debat, waarbij deze basisgroepen de regering ter verantwoording zullen roepen!
A moins d’une année avant les élections régionaux, nous souhaitons attirer l’attention du gouvernement Bruxellois sur trois thèmes pour lesquels il s’est engagé au début de cette législature: la lutte contre les logements vides, l’élargissement des ADIL et la création de plus de logements publics et à finalité sociale. En janvier 2014 nous organiserons un debat entre des groupes citoyens et le gouvernement pour réaliser un bilan de la politique régional concernant ces trois thèmes!

10 jaar Netwerk

 
10 jaar Netwerk tegen armoede

Des Propriétaires de IMMO “RALE” en action!!
De Eigenaars van de IMMO “REEL” in actie!!

Om ons modelhuis te kunnen verhuren, werden we met zijn allen volbloed huiseigenaars. Dankzij onze uitgebreide ervaring, was het niet moeilijk om een doorgedreven selectie van kandidaat huurders op te stellen. We gebruikten een puntensysteem. Zo kreeg iemand met een contract van onbepaalde duur 10 extra punten. Files en opstoppingen in onze living waren het resultaat…

Pour louer notre “maison Témoin”, nous nous sommes tous transformés en propriétaires convaincus! Grace à notre expérience, se n’était pas très difficile pour établir une sélection rigoureuse des candidats locataires. Nous avons développé un système de points. Par exemple un candidat avec contrat de durée indéterminé, recevait tout de suite 10 points en plus. Le va et vient des candidats potentiels résultait dans de vrais bousculades…

OCMW film CPAS

Filmpje over ons bezoek aan het OCMW – dienst patrimonium.

Gebruikt tijdens de persconferentie van de BBROW van 4 juni:
Aan wie komen de woningen van het Brusselse OCMW ten goede?

Le Vidéo raconte le récit de notre visite au service “Patrimoine” du CPAS.

Utiliser lors de la conférence de presse du RBDH du 4 juin :
A qui bénéficient les logements du CPAS de la ville de Bruxelles ?

Atelier Caricole trok op 25 april naar het OCMW – dienst patrimonium – van de stad Brussel. Zij beheren meer dan 1800 woningen.
We hadden heel veel vragen, want op de website vonden we maar weinig informatie over wie in aanmerking komt voor een woning. De huurprijzen die we er terugvinden, zijn echter meestal hoog tot heel hoog. Is dat wel normaal? Beschikken ze wel over woningen aangepast aan ons bescheiden inkomen?
Ze passen de “regel” toe, dat de huur niet hoger mag liggen dan 40 % van het inkomen. Wie met een leefloon moet rondkomen, kan hier nooit voor in aanmerking komen.
Er worden vrij veel nieuwe appartementen door hen aangeboden, maar daar zitten bijvoorbeeld geen studio’s aan betaalbare prijzen tussen. Kwestie van prioriteiten? Is het echt de taak van het OCMW om te voorzien in woningen die vooral op maat van de middenklasse worden gecreëerd?

Atelier Caricole a visité le service « patrimoine » du CPAS de la ville de Bruxelles, le 25 avril. Il ne gère pas moins de 1800 logements!
Nous avons l’idée que ces maisons là devraient être à la disposition des personnes en précarité ! Nous partions la tête plein de questions, car leur site web livraient peut d’info, à quel publique ces logements étaient destinés. Les prix qu’on y retrouvait, par contre, étaient bien précis et très élevés. Est-ce normal ? Est-ce que le CPAS a des logements adapté à basse revenue?
Ils appliquent le « règle » que le loyer ne peut pas dépasser les 40 % du revenue. Une personne avec une revenue d’intégration n’appartient certainement pas à leur public cible. Dans leur offre, il y a beaucoup d’appartements neufs ou entièrement rénovés, mais on cherche en vain de simples studios à des prix abordables. Quels sont alors les priorités ?? Est-ce vraiment la tache du CPAS pour procurer des logements qui sont à la hauteur de la classe moyenne ?